{sPageTitle}

Algemene voorwaarden

EM Labels is gevestigd aan de Slof 32, 5107 RJ in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 39069557.

EM Labels is een fabrikant van zelfklevende etiketten en overige artikelen m.b.t. en beheert hierin een business to business webwinkel.

In deze algemene voorwaarden leest u onder welke voorwaarden u producten bij ons kunt bestellen. We hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Heeft u vragen over (onderdelen uit) deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via: info@emlabels.nl of
0162-783005.

Artikel 1 – Begrippen

EM Labels: verkoper van de artikelen en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere klant).
Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met EM Labels een overeenkomst sluit of wenst te sluiten tot het leveren van artikelen, ofwel de wederpartij.
Webwinkel: de webwinkel van EM Labels te bereiken via: https://emlabels.nl
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden wordt koper ook wel aangeduid met ‘u, of uw’. Koper en EM Labels samen worden ook wel ‘partijen’ genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en facturen van EM Labels en de levering van artikelen door of namens EM Labels
 2. Wanneer u akkoord gaat met het aanbod van EM Labels, gaat EM Labels ervan uit dat u bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.
 3. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.
 4. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door EM Labels zijn geaccepteerd. EM Labels kan deze algemene voorwaarden wijzigen. In het aanbod wordt altijd naar de laatste versie van de algemene voorwaarden verwezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken (ongeldig blijken) dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die qua strekking en doel zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.
 6. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan gaat de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod en offertes

 1. Een aanbod is vrijblijvend. Dit betekent dat EM Labels het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod toch een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief bezorg- of transportkosten.
 3. De in de webwinkel getoonde afbeeldingen zijn bedoeld ter verduidelijking. Artikelen kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 4. EM Labels gaat ervan uit dat de gegevens die u aan EM Labels verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
 5. EM Labels kan niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte en programmeer en/of typefouten in de webshop. Dit betekent dat EM Labels in dat geval niet verplicht is het artikel tegen die foutieve prijs te leveren.
 6. Wanneer de termijn voor een actie of aanbieding is verstreken, kan EM Labels niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De website van EM Labels bevat een webwinkel waarin artikelen op afstand gekocht kunnen worden. De webwinkel richt zich alleen op business to business verkoop (geen consumenten). Wanneer u een bestelling plaatst in de webwinkel verklaart u aan dit criterium te voldoen.
 2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met het aanbod van EM Labels door het artikel van uw keuze in de webwinkel aan te geven, de bestelling af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 3. EM Labels behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.
 4. Gedane bestellingen zijn onherroepelijk en kunnen niet ontbonden worden. Het wettelijke recht van ontbinding is niet van toepassing. Artikelen kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van EM Labels worden geretourneerd. Alle kosten die daarmee verband houden, komen voor uw rekening.
 5. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van gebruikelijke communicatiemiddelen zoals e-mail en telefoon.
 6. EM Labels treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilig web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen gaat over op u vanaf het moment van verzending en overdracht van de artikelen aan de vervoers- en/of transportdienst. Verzending en vervoer is voor uw rekening en risico.
 8. U bent verplicht bestelde artikelen af te nemen op moment van bezorging. Wanneer de artikelen niet bij u bezorgd kunnen worden doordat u deze weigert of in het geval u nalatig bent in het verstrekken van benodigde gegevens of instructies voor de levering, mag EM Labels de artikelen opslaan voor uw rekening en risico.
 9. De door EM Labels genoemde levertermijnen, zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertermijn is EM Labels dus niet van rechtswege in verzuim.
 10. Artikelen worden door EM Labels geleverd op het adres dat u aan EM Labels     kenbaar heeft gemaakt. In geval een verkeerd adres wordt opgegeven, zijn de kosten voor het zoekgeraakte artikel voor uw rekening.
 11. Bezorging is mogelijk in Nederland en België met uitzondering van de Waddeneilanden.
 12. EM Labels heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en zal hierbij zorgvuldig handelen.
 13. EM Labels mag bestellingen in gedeelten leveren zolang de deellevering zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 – Reclames, overmacht en aansprakelijkheid

 1. U dient het bestelde artikel bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt te zijn, dient u dit binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk te melden bij EM Labels Na verloop van deze termijn, gaat EM Labels ervan uit dat u het artikel heeft geaccepteerd. Reclames schorten uw betalingsverplichting niet op.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die verband houden met deze algemene voorwaarden een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.
 3. EM Labels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Van deze situaties is naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie sprake bij ziekte, werkstaking, brand, uitval of storingen, extreme weersomstandigheden, transportproblemen, oorlog, pandemieën, overheidsmaatregelen en niet of gebrekkige levering van leveranciers van EM Labels Tijdens de hiervoor bedoelde situatie worden de verplichtingen van EM Labels opgeschort. Wanneer de situatie langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen of voorzien wordt dat de situatie langer gaat duren dan zestig (60) kalenderdagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.Wanneer EM Labels al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen en dit deel van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft, mag EM Labels het geleverde/leverbare deel afzonderlijk factureren. U bent in dat geval verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.
 4. Korput Trading is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van EM Labels Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Iedere aansprakelijkheid van EM Labels is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag en in ieder geval tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van EM Labels wordt gedekt.
 6. EM Labels is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door tekortkomingen van derden. U vrijwaart EM Labels voor deze schade behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van EM Labels
 7. In het geval van export uit Nederland, staat u ervoor in dat u in het land van bestemming op de juiste wijze bent geregistreerd voor de omzetbelasting. U vrijwaart EM Labels voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte gebaseerd zijn op een nultarief.

Artikel 6 – Prijzen, facturatie en betaling

 1. Webshopaankopen dienen te worden betaald via een online betaalsysteem direct na afronding van de bestelling. U ontvangt de betaalbevestiging automatisch per e-mail.
 2. Voor bestellingen op rekening geldt een betaaltermijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. EM Labels mag te allen tijde om gedeeltelijke vooruitbetaling vragen.
 3. Facturen worden betaald via overschrijving op het bankrekeningnummer van EM Labels onder vermelding van het factuur- en klantnummer.
 4. EM Labels blijft eigenaar van de geleverde artikelen totdat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. EM Labels heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in de op dat moment geldende prijslijst getoond. In het geval een tussen partijen afgesproken prijs met meer dan 20% wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 6. Alle door u verschuldigde bedragen worden zonder verrekening voldaan.
 7. Wanneer u niet voldoet aan uw betalingsverplichting, bent u van rechtswege in verzuim en heeft EM Labels het recht een maandelijkse rente van twee procent (2%) over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Daarnaast heeft EM Labels het recht incassokosten van tien procent (10%) aan u door te berekenen.
 8. In het geval van liquidatie, een aanvraag of uitspraak van faillissement of surséance van betaling van u, zijn de door u verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 – Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van EM Labels van toepassing. Deze is te raadplegen via https://emlabels.nl/privacy. EM Labels zal de door u verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door EM Labels gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen geschillen altijd eerst gezamenlijk proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1989 is uitgesloten.